WebClick Tracer

PAG-AMPO Alang Sa Tuig Sa Missio Ad Gentes 2021

28missio

Ginoong Dios ug among mahigugmaong Amahan,
gipadala mo ang imong Anak nganhi sa kalibutan
aron pagsangyaw sa Maayong Balita sa Kaluwasan ngadto sa tanan:
sa mga makasasala, mga kabus, mga dinaugdaog, mga masakiton,
ngadto sa mga biniyaan ug mga sinalikway.
Gihalad niya ang iyang kinabuhi didto sa Krus alang kanamo,
ug nabanhaw ngadto sa bag-ong kinabuhi,
aron pagluwas ug pagpahibalik kanamo nganha kanimo.
Gipadala mo ang Espiritu Santo ngadto sa mga Apostoles
aron ipadayon ang buhat sa imong Anak
ug pagtultol sa tanan sa dalan sa kaluwasan.

Nagpasalamat kami kanimo, Amahan,
sa pagdala kanamo gikan sa kangitngitan ngadto sa kahayag.
Pinaagi sa imong mahigugmaong plano, lima ka gatos katuig na ang milabay,
ang mga misyonero nangabot sa among nasud aron pagsangyaw
sa Ebanghelyo ni Jesus, imong Anak, ngadto sa among mga katigulangan,
nga naghimo kanamo nga imong katawhan ug Simbahan.

Ang gasa sa pagtuo nag-uban kanamo
latas sa kangitngitan ingon man sa kahayag,
sa kapakyasan ug kadaogan diha sa among kasaysayan isip imong katawhan.
Ang among pagtuo nahimong matuod nga kahayag alang kanamo,
nga nagdan-ag taliwala sa kangitngit.

Bag-oha dinhi kanamo ang grasya sa imong Espiritu
nga nagdasig kanamo aron mahimong mga saksi ni Jesus, imong Anak,
ngadto sa kalibutan nga nagkagidlay tungod sa tawhanong kahakog, kabangis, inhustisya, pasakit ug pag-antos.
Ang among pagtuo maghiusa unta kanamo isip imong mga anak
aron atimanon ug higugmaon ang usag-usa kanamo.

Ang Espiritu Santo magpagahom unta kanamo,
aron mahimo kaming mga tigmantala sa Maayong Balita
ngadto sa among mga kaigsuonan dinhi sa Asya ug sa tanang kanasoran.
Ihatag kanamo ang tim-os nga tinguha sa pagtabang sa uban,
aron motuo sila sa Ginoong Jesus
ug aron makaambit sila sa imong kalipay ug kinabuhi.

Ang Bulahan nga Inahan, ug Bituon sa Ebanghelisasyon,
mag-uban unta kanamo ug mag-ampo alang kanamo
diha sa among pagkinabuhi ug pagpaambit sa among pagtuo ngadto sa uban.
Ang among dakong gugma ug dibosyon kaniya
nga among Minahal nga Inahan,
mag-umol kanamo aron mahimo kaming matuod nga mga tinun-an
ug saksi ni Jesus ngadto sa tanan,
nga sa kanunay andam nga ipadala,
ug kanunayng masinugtanon sa bisa’g unsa’y pangayoon ni Jesus kanamo.

Kini among gipangayo pinaagi ni JesuCristo, imong Anak,
nga nagapuyo ug nagahari uban kanimo, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo,
Dios, hangtud sa kahangtoran. Amen.

(Si Bishop Edwin dela Pena ang Obispo sa Prelature sa Marawi. Gi-post ni ni Bishop sa iyang FB page. Ang MindaNews adunay permiso gikan niya nga i-publish ni)

Your perspective matters! Leave a comment below and let us know what you think. We welcome diverse viewpoints and encourage respectful discussions. Don't hesitate to share your ideas or engage with others.

Search MindaNews

Share this MindaNews story
[custom_social_share]
Send us Feedback