WebClick Tracer

CRUCIBLE: Eid l-fitr 2024 — Ginosayd sa Gaza

column titles julkipli wadi crucible mindaviews

QUEZON CITY (MindaNews / 21 April) —  (Eid l-fitr khutbah, Bahay Kalinaw, Unibersidad ng Pilipinas Diliman, April 10, 2024). 

Lahat ng papuri ay sa ALLAH (swt). Siya at sa kanyang mga kamay ay nanahan ang sukat ng mga bagay at ang lahat ng kabuuan sa sanlibutan. Siya ang may kapasyahan sa kahihinatnan ng lahat ng nilalang at mga nasyon. 

Ginosayd

Ngayong araw ng Eid l-fitr ay hudyat ng pagtatapos ng Ramadan 2024. 

Walang pananalita na angkop para ipahiwatig ang ating nararamdaman, ang ating kalungkutan, ang ating paghihinagpis, at ang ating namumuong galit sa pangyayaring “ginosayd” ngayon sa Gaza. 


Ating ginigunita ang Eid l-fitr para maipadama natin sa isa’t-isa ang ating pagkakapatiran, pagmamahalan, at pagdarasal ng sama-sama nang matanggap ang ating sawm o pag-ayuno o fasting sa katatapos lang na Buwan ng Ramadan.

Subalit, napakahirap para sa atin ang magbunyi dahil sakop ng ummah ang Gaza at sa iba pang parte ng Palestine na nakararanas ngayon nang pambihirang kalupitan, pagmamalabis at karuruk-rurokang pagpapahirap na tinawag ng Hukuman ng Pandaigdigang Hustiya na “ginosayd” — ang sistematikong pagpatay ng lahi at napakaraming mga tao lalo na ang mga bata at kababaihan. 

Ang masaklap nito, walang magawa ang buong mundo para sila’y saklolohan, tulungan at palayain mula sa kalunos-lunos nilang kalagayan. 

Saan tayo dudulog, ano ang ating sandigan at ano ang maari nating gawin?

Sa halos magpipitumbuwan ng ginosayd sa Gaza, hindi ito maikukumpara sa pagbagsak ng Atomic Bomb sa Nagasaki at Hiroshima noong 1945 sapagkat ilang minuto lang ang dalawang pangyayaring iyon. 

Bagamat maraming namatay, di nagtagal ay nakabangon din ang Hiroshima at Nagasaki. Sinasabi ng mga eksperto na di hamak mas malakas at marami ang tone-toneladang bomba bumagsak sa Gaza kumpara sa Atomic Bomb sa Nagasaki at Hiroshima. 

Hindi rin pwede ikumpara ang ginosayd sa Gaza sa Holocaust, ang pagpatay ng mga Nazi sa napakaraming mga Hudyo sa iba’t-bang Concentration Camps sa Europa noong World War I. 

Hindi lang sa di lahat ng bihag na Hudyo ay napunta sa “Death Chamber,” marami sa kanila ang pinakawalan at nakatakas dahilan nanatili ang mga Hudyo sa maraming bansa sa Europa magpahanggang ngayon. 

At hindi rin pwede ikumpara ang ginosayd sa Gaza sa 9/11. Ang pag-atakeng yun ng mga sinasabing Al-Qaeda operatives sa World Trade Center sa New York noong September 11, 2001 na pumatay nang mahigit na tatlong libong katao ay di-segundo lang ang itinagal. Di nagtagal nakabangon kaagad ang nasabing lugar at iba pang mga siyudad sa Estados Unidos. 

Pero hindi ang Gaza at iba pang mga lugar sa Palestine. Walang humpay ang pagbura ng Estadong mananakop sa lahat ng mga Palestino sa kanilang lupain simula noong 1948. 

At sa pangyayaring ginosayd ngayon sa Gaza, tila bagang nakaranas ang buong mundo ng “global paralysis” — hindi nila alam kung paano rumesponde sa karahasan nangyayari ngayon sa Gaza at sa iba pang mga parte ng Palestine. 

Maski ang hayop — aso o pusa — kung may isang taong nagmalupit dito, hindi tayo pwedeng manahimik; hindi tayo makapagtimpi para di natin pigilin ang kanyang kalupitan. 

Pero bakit tila ay nawalan ng puso ang sanlibutan sa nangyayaring karahasan ngayon sa Gaza? 

Qasas

Kung susuriin natin ang pangyayari sa Gaza at ibang parte ng Palestin hindi na ito bago at hindi ito ang panghuli sa paglala ng mga pangyayari sa lugar na yan. 

Ang buong Palestine simula’t sapul ay dumanas na ng di na mabilang mga giyera at ibat-ibang uri ng karahasan dahilan sa labanan ng mga pwersa laban sa pwersa, imperyo laban sa imperyo sa lugar ng mga sinaunang tao nanirahan dyan na kung tawagin ay mga Qananiyun

Sila’y namuno at di kalaunan ay nagkahati-hati at nanirahan sa Palestine at sila ay tinawag sa iba’t-ibang pangalan hanggang sa sila’y nilusob ng Babilonia, Persia, at Imperyong Romano at marami pang iba. 

Ito ang konteksto kung bakit madalas silang padalhan ng mga propeta o mensahero ng ALLAH (swt) para sila’y himukin at maniwala sa nag-iisang Diyos at mamuhay ng payapaya, na may pagkakaisa at pagtutulungan. 

Sa panahon na sila ay nakakaranas ng pagmamalupit mula halimbawa kay Pir-awn sila’y pinadalhan ng sugo o mga propeta para sila’y isalba. Subalit maski ganun karami ang propeta na pinadala sa kanila ay ganun din ang pagkalikas bilang pasaway ng iilan sa kanila. 

Mismong mga propeta ay kanilang pinagpapatay, pinagtataboy, pinagbabato at pinapako sa mga puno. Umabot ang kalapastangang ito simula pa sa pagkahati-hati ng tinatawag na Bani Israil, mga tribo mula sa angkan ni Propeta Ya’qub (as), na anak ni Propeta Ishaq (as) na kapatid naman sa ama ni Propeta Ishmael (as) na parehong anak ni Propeta Ibrahim (as).

Isa sa matingkad na qasas o naratibong pangkasaysayan sa Banal na Qur’an ay kung paano sila isinalba nina Propeta Musa (as) at Harun (as) mula sa kalupitan ni Pir-awn. 

Matatandaan na kinausap mismo ng ALLAH (swt) si Nabi Musa (as) kung saan siya ay pinakitaan ng mu’zijah o himala at inutusan puntahan si Pir-awn at ipaliwanag ang katotohanan ng nag-iisang Diyos at isalba ang mga Bani Israil

Kasama si Nabi ALLAH o Aaron (as) sila’y naglakbay papuntang Ehipto at si Nabi Musa (as) ay nakipagtuos sa mga mahikero ni Pir-awn na may dalang mga ahas. Nagtagumpay ang tungkod ni Nabi Musa (as) na pansamantala ay naging ahas at talunin ang ahas ng mga mahikero. 

Pagkatapos noon sila’y lumikas mula Ehipto at naglakbay hanggang sa sila’y umabot sa Red Sea kung saan pinakitaan na naman sila ng himala ni Nabi Musa (as)  mula sa kapangyarihan ng ALLAH (swt) dahilan sa pagkabiyak ng dagat at sila’y matagumpay na nakatawid sa baybayin papuntang Disyerto ng Sinai. At dahilan din ito sa pagkalunod ni Pir-awn at marami pa sa kanyang mga tauhan. 

Ito’y ginawa lahat ni Nabi Musa (as) para tulungan ang mga Bani Israil. Nagbagsak din ang ALLAH (swt) ng manna at nagpadala ng mga ibon para may makain at tulungan ang mga Israelita. Pero noong dumating sila sa Jabal Tur na bandang kanan ng Bundok Sinai humingi ng ilang panahon si Nabi Musa (as) at umakyat siya sa Bundok Sinai kung saan siya ay nag-ayuno ng apatnapung araw. 

Pero pagbalik niya gumawa na ng kanilang mga rebulto o imahe na hugis baka ang mga kasamahan niyang Bani Israil mula Ehipto sa pamumuno ng tinawag na si Samari

Nang tinanong niya bakit kayo’y gumawa ng ganyan makasalanang bagay, ang sagot nila (na maaring ikumpara sa ating pananalita ngayon ay binola pa nila) si Nabi Musa (as) dahilan kung bakit ibinagsak niya sa kanila ang tinatawag na “Ten Commandments” ayon sa kwento sa Bibliya. 

Sa madaling sabi, mismong si Nabi Musa (as) ang naghimok sa ilang grupo ng Bani Israil para sila’y maniwala at nagpakita pa ng mga milagro; pero di pa rin sila naniwala at sumunod. Bagkus, ipinagpatuloy pa rin nila ang kanilang pagsuway. 

Di kalauna’y napadpad ang ilang mga grupo ng Bani Israil sa iba’t ibang parte ng Palestine at nilusob at pinamunuan sila ng mga banyaga at mga imperyo at may pagkakataon pa sila ay binihag ng mga karatig pwersa katulad ng Babilon. 

Umabot ang kalakarang ito hanggang sa panahon ng mga Romano at ang pagkasugo ng ALLAH (swt) kay Nabi Eisha (as) o Hesus upang ipadala siya lalong-lalo na sa mga pasaway na tupa ng Bani Israil. Siya rin ay nahirapang pasunurin itong groupo ng mga Israiliyyah at pinagtangkaan pa siyang baliktarin ng mga pasaway na Hudyo. 

Kakailanganin niyang palakasin ang kanyang pananampalataya, na katulad ni Nabi Musa (as) dahilan naging kaugalian ni Hesus (as) na mamuhay ng payak at magkulong sa mataas na parte ng Herusalem at mag-ayuno ng apatnapung araw. 

Naranasan din niyang udyukan ng Shaytan sa pag-alok sa kanya ng pagkain, kapangyarihan at kayamanan habang siya’y nag-aayuno at nagdarasal. Nagtagumpay si Hesus (as) sa mga ito. (Itutuloy)

[Ang MindaViews ay seksyong pang-opinyon ng MindaNews. Ang artikulong ito ay paunang serye ng Eid l-fitr khutba na idineliber bilang talumpati sa pagtatapos ng Buwan ng Ramadan 2024. Pinunan ito ng mga angkop na datos at mas klarong pagtutulay para mapanatili ang isang kumprehensibong tesis ng nasabing khutbah. Si Julkipli Wadi ay Propesor ng Araling Islamiko sa Unibersidad ng Pilipinas]. 

Your perspective matters! Leave a comment below and let us know what you think. We welcome diverse viewpoints and encourage respectful discussions. Don't hesitate to share your ideas or engage with others.

Search MindaNews

Share this MindaNews story
[custom_social_share]
Send us Feedback