WebClick Tracer

our-vote-2022-logo-1

DADITAMA Pastoral Statement bahin sa Eleksiyon 2022

26daditama1


DADITAMA PASTORAL STATEMENT BAHIN SA ELEKSIYON 2022
(Ecclesiastical Province of Davao)


“Tudloan ug Tultulan Ko Ikaw”
(Psalm 32:8)

Mainiton nga pagtimbaya sa Kalinaw!

“Tudloan ug tultulan ko ikaw sa dalan nga angay mong subayon. Bantayan ug tambagan ko ikaw” (cf. Psalm 32:8). Kini ang pulong sa Dios nga nagasaad sa iyang makanunayon nga paggiya kanato. Matag higayon nga kita nga mga katawhan sa atong minahal nga nasud magahimo sa atong sagrado nga katungod sa pagpili sa atong mga lideres anaa gayud kita sa importante nga balhin diha sa atong kinabuhi isip mga Pilipino. 

Kining politikanhon nga katugod sa pagpili kinahanglan giniyahan sa prinsipyo alang sa kaayuhan sa tanan, “usa ka maayo nga klase sa political ang tinuoray nga natumong sa pagserbisyo alang sa kaayuhan sa tanan” (cf. Fratelli Tutti # 154). Importante tungod kay ang mga lideres nga mapili nato mao man ang gisangunan nato sa pagpadagan sa ekonomiya, kultura, sosyal, ug politikanhon nga aspeto sa atong kinabuhi nga adunay dakung kalambigitan diha sa atong pagtoo. Kini nga mga lideres mao ang magpanday sa mga balaod ilabi na sa pag-atiman sa atong mga natural nga mga bahandi (natural resources), proteksyon sa ekolohiya, paghatag sa dakung pagtagad sa ka”sagrado sa kinabuhi” (cf. Ex. 20:13) ug uban pa. 

ALANG SA KAAYOHAN SA TANAN (COMMON GOOD)

Ang paggamit sa atong sagrado nga katungod sa pagpili sa atong mga lideres pinasikad gayud sa prinsipyo ng akita mopili ug mga pangulo nga naghuna-huna gyud along sa kaayohan sa tanan (common good). Ang dokumento sa Second Vatican Council nagkanayon nga “ang mga lumulupyo sa nasud diha sa ilang pagbansay sa ilang katungod ug obligasyon sa gawasnon nga pagpili maghuna-huna gayud kanunay alang sa interest sa tanan “ (cf. Vat. II Lumen Gentium  # 131). Tungod kay gilantaw man nato ang kaayohan sa tanan nga mao gayud nga gamiton ang sagrado nato nga katungod sa pagpili ug mga lideres nga makahatag ug serbisyo ngadto sa tanan. 


PAGBANTAY BATOK SA “VOTE-BUYING” NGA MAKADAUT SA SAGRADO NATO NGA KATUNGOD SA PAGPILI 

Ang mga ka-obispohan sa Pilipinas nga nagpagawas na ug daghan nga mga sulat pastoral gikan pa niadtong tuig 1953 hangtud sa tuig 2019 aron sa pagpahinumdum kanunay sa katawhan diha sa paggamit sa ilang katungod sa pagpili sa mga modumala sa nasud. Kin inga mga pagpahinumdum gipagawas aron kita makapili gayud ug mga maayong mga lideres. 

Sa atong panhon karon angay kita nga magmatngon kay daghan na kaayo ang mga pamaagi sa vote buying– bisan gani diha sa dagway sa “charitable nga mga pagtabang” nga nahitabo panahon sa pre-campaign period ug sa panahon na sa pagkampanya. Mga pabor nga gihatag aron ma-impluwensiyahan kita sa pagpili. Angay natong bantayan kung ang ila bang pagtabang tininuod ba gayud o saga lang ba nga mahitabo sa eleksiyon. Kung magpadayon ang buhat sa “vote buying” magpadayon usab ang “corruption” diha sa atong nasud. Mopasulabi na unya ang – moral corruption and financial corruption. Dili gayud nato pillion ang mga kandidato nga naggamit sa pamaagi sa “vote buying.”

GIYA DIHA SA PAGPILI


“Tudloan ug tultulan ko ikaw sa salan nga angay mong subayon. Bantayan ug tambagan ko ikaw,” (cf. Ps. 32:8) mga pulong sa Dios nga magpahinumdum kanato diha sa pagpamalandong nato sa panahon sa piniliay. Isip usa ka simbahan ato gayud nga pangayuon ang Giya sa Dios diha sa atong paghimo sa atong “sagrado nga katungod” sa pagpili. Kini ang pipila ko mga baehanan o giya diha sa atong pagpili;


1. Adunay Kahadlok sa Dios!


“Ang Pagkahadlok sa Ginoo maoy unang lakang ngadto sa kalam.” (cf. Sir. 1:14). Ang usa ka kandidato nga adunay pagtoo ug kahadlok sa Ginoo maningkamot gayud diha sa pagpadayag sa sincero nga pag-alagad sa katawhan. Ang mga maka-Dios nga mga kandidato daku ug garantiya nga sila maningkamot nga diha sa ilang pagpangalagad sa katawhan ila gayud nga buhaton ug unsa ang angay ug matarong subay sa sugo sa Dios. Sila ang mga tao nga mosunod sa kabubut-on sa Ginoo kontra sa pagsunod sa mga tao nga adunay hiwi nga prinsipyo sa kinabuhi (cf. Acts 5:29).

2.  Mopili sa Kabililhon ug sa ka Sagrado sa Kinabuhi!

“Busa pilia ninyo ang kinabuhi aron kamo ug ang inyong kaliwatan molungtad hangtud sa kahangturan” (cf. Deut. 30:19). Kini usa ka birtud sa usa ka magpapili sa katungdanan nga siya kanunay gayud nga nagtahud ug nagrespeto sa kinabuhi. Ang kinabuhi sagrado ug ato gayud kining hatagan sa dakung pagmahal. Tataw kayo diha sa dokumento sa simbahan Humanae Vitae “human life is sacred – all men must recognize that fact” (cf. Humani Vitae # 13) ug mao kana ang hinungdan ngano ng akita magpili ug mga lideres nga naghupot niini nga prinsipyo ug pagtulun-an. 

3. Nagmahal ug Nanalipud sa Kabuhatan!

“Ang katawahan aduna pay abilidad sa paghimo sa hiniusang likok para maatiman ang atong usa ka pinuy-anan” (cf. Laodato Si’ # 13). Makab-ot nato ang pag-atiman sa atong usa ka pinuy-anan (common home) diha sa hiniusa nga mga programa nga maka preserbar sa atong kinaiyahan.

Kung makapili kita ug mga lideres nga adunay mga maayo ug maanindot nga programa alang sa kabuhatan / kinaiyahan makasigurado kita nga makatabang kita sa ginagmay nga pamaagi sa pagpugog sa gitawag nato nga CLIMATE CHANGE. Kini nga panawagan hugot gayud nga gipangusgan sa atong mahal nga Snato Papa – Papa Francisco.

4. Adunay Kasingkasing Alang sa atong Nasud ilabi na sa mga Kabus!

Ang pagmahal sa nasud kay usa ka importante nga birtud sa usa ka kandidatu nga buot magalagad sa panggamhanan. Ibutang gayud nila ang interes sa nasud kay sa ilang kaugalingon ug labaw sa tanan panalipdan nila ang nasud nga Pilipinas batok sa mga gamhanan nga moabuso niini. Pilion ta ang mga kandidato nga adunay gugma ilabi na sa mga kabus nga kanunay gayud nga biktima sa mga inhustisya. Ang mga kabus ang mga tao nga direktang maapektuhan sa mga natural nga mga kalamidad  ug mga “global phenomenon” sama sa pandemya nga COVID-19 nga nasinsaitn nato niining duha ka tuig. 

GIGASAHAN ARON MAKAGASA NGADTO SA UBAN! (GIFTED TO GIVE)

Mga kaigsoonan, nindot gayud nga diha sa pagtapos nato sa ikalima nga sintenaryo (5th Centenary) sa pag-abot sa Kristiyanismo dinhi sa Pilipinas ato usab nga mamahimong gasa sa atong nasud ang pagpili sa sa angayan nga mga lideres nga modumala niini. Gigasahan kita sa Pagtoo, gigasahan kita ug Kagawasan busa gamiton ta kining Sagrado nato nga Katungod sa Pagpili. Mao kini ang usa sa mga nindot nato nga GASA NGA MAHATAG nato sa atong minahal nga nasud. Mag-ampo kita sa Dios nga tudluan ug tultulan kita sa mayo nga dalan (Ps. 32:8) diha sa atong pagbansay sa atong katungod sa pagpili. 

Uban sa pangama sa Mahal nga Birhen Maria, ang Rayna sa Pilipinas, malaumon kita nga dili gayud kita pasagdan sa atong Mahal nga Inahan.  Gitawag ang Pilipinas nga “Pueblo Amante de Maria” busa lauman nato nga siya mag-ampo alang kanato! Pangayuon ta usab ang pag-ampo ni Sr. San Jose nga kita magiyahan diha sa pagbansay nato sa atong katungod sa pagpili sa atong mga lideres. 

Kining Sulat Pastoral nga among gipaambig kaninyo atoll sa Solemnidad ni Maria ang Inahan sa Dios (Enero 1) sa Tuig sa atong Ginoo Dos Mil Beinte Dos (2022) atoll sa ika-quinientos nga tuig sap ag-abot sa Kristiyanismo sa Pilipinas (500 years of Christianity). 

Pinirmahan: 

(sgd) MOST REV. ROMULO G. VALLES, DD
Archbishop of Davao 

(sgd) MOST REV. GEORGE V. RIMANDO, DD
Auxiliary Bishop of Davao

(sgd) MOST REV. GUILLERMO V. AFABLE, DD
Bishop of Digos 

(sgd) MOST REV. MEDIL S. ASEO, DD
Bishop of Tagum

(sgd) MOST REV. ABEL. C. APIGO, DD
Bishop of Mati 

-- ad here--

Search MindaNews