WebClick Tracer

PASTORAL LETTER: Unsay bag-o sa Bag-ong Sugo sa Paghigugma?

PastoralLetter embed

(Homiliya sa ikalimang Domingo sa Pagkabanhaw human sa nasyonal ug lokal nga eleksyon ni Tandag Bishop Raul Dael, May 15, 2022.)

Ang kalinaw sa nabanhaw’ng Kristo, maanaa kaninyo!
Ako nagahatag kaninyo ug bag-ong sugo, “Paghigugmaay kamo, sama sa AKONG paghigugma kaninyo. Bag-ong sugo? Nganong bag-ong sugo? Unsa man diay ang karaang sugo? Sumala sa basahon sa Deuteronomio 19:18, si Yahweh miingon, “Higugmaa ang imong isigkatawo sama sa IMONG kaugalingon. Tataw kaayo mga igsoon, nga sa Karaang Testamento, ang sukdanan sa paghigugma mao ang kaugalingon. Sa Bag-ong Testamento, si Jesus miingon, “Kini mao ang akong bag-ong sugo, “Paghigugmaay kamo, sama sa AKONG paghigugma kaninyo. Ang sukdanan sa paghigugma sa isigkatawo mao ang paghigugma ni Jesus kanato. Siya ang modelo sa paghigugma; dili ang kaugalingon. Mao kini ang bag-o sa bag-ong sugo sa paghinigugmaay!

Giunsa man diay kita paghigugma ni Jesus? Sumala sa atong nadungog nga ebanghelyo, gihigugma niya kita, pinaagi sa iyang paghalad sa iyang kaugalingong kinabuhi didto sa Krus, alang kanatong TANAN. Dili lamang alang sa mga matarong ug matinud-anon. Kundili, alang sa TANAN. The love of God is SELF-GIVING and INCLUSIVE; usa ka gugma nga naghalad sa kaugalingon nga WALAY pili.

Ang bag-o pa lamang natapos nga piniliay mao unta ang talagsaong kahigayonan nga gihatag kanato sa Kahitas-an aron saksihan kining matang sa Kristohanong paghigugma nga gipadayag diha sa paghalad sa kaugalingon alang sa nasudnong kalamboan. Apan subo palandungon, nga ingon ug nagkulang kita sa pagtuman niining maong mahinungdanong tahas ug misyon.

Human sa piniliay hangtud karon, lain-lain ang atong gibati. Ang uban nalipay tungod sa kadaugan sa ilang mga gidapigan. Ug dili usab ikalimod nga daghang nalipay tungod sa kadagko sa kantidad sa salapi nga ilang nadawat bugti sa usa ka sagrado nga boto.

Sa nanglabay nga mga adlaw, bisan asa ka molingi, puno ang mga tindahan ug kan-anan. Daghang salapi ang atong gipahimuslan tungod sa massive vote buying and vote selling. Ang atong Probinsiya, taliwala sa atong kalisod mao siguro ang pinakadako nga kantidad sa pálit sa mga botante sa tibook nasud. Angay ba nato kining ipasigarbo?

Mga igsoon ko diha ni Kristo, kining akong sulat-pastoral, akong gipaabot kaninyo aron dapiton ug hagiton ko kamo pag-usab sa usa ka hiniusang lihok aron ipadayon nato ang pagpanday sa atong nasugdan na nga usa ka bag-ong kultura sa politika nga magpalig-on sa atong demokrasya ug magpabuhi sa atong pangandoy alang sa katilingbanong kalamboan. Dili nato tugutan nga mapalong pag-usab ang siga sa espiritu sa volunterismo nga napukaw na sulod sa atong kahiladman. Ang katawhan nga nagkahiusa, dili mapukan ni bisan kinsa.

Niining bahina, tuguti ako nga magpaabót sa akong kinasingkasing nga pagpasalamat sa atong tanan nga mga kaparian, relihiyoso ug relihiyosa, mga lunod-patay nga mga PPCRV volunteers, Poll Workers nga pinanguluhan sa COMELEC, sa tanan nga mga kandidato napili man o wala, mga botante – taliwala sa tanan nga mga pagkulang, nadungog nato ang tingog sa katawhan.

Kung aduna may dili maayo nga mga panghitabo, duyog sa atong katilingbanong pagkamabinantayon, mosalig kita nga ang Ginoo sa kamatuoran, maoy mopahigayon sa tanan. Buntugon nato ang dautan pinaagi sa pagbuhat ug matarong, bisan asa ug bisan kanus-a.

Sa mga napili nga mga kandidato, ang inyong kadaugan mao ang kahigayonan sa pag-alagad alang sa tanan. Patilawa ang katawhan sa serbisyo nga walay pagpihig. Walay gipihig, apan naghatag ug mas dako nga pagtagad sa mga kabus. Ang inyong kadaugan dili panahon sa pagpanimalos. Sumala pa sa atong nasudnong bayani, Dr. Jose Rizal, “What is freedom, if the slaves of today will be the tyrants of tomorrow?”

Reach out to those who did not vote for you. Show goodness and respect to your opponents. In your years of service, remain open to dissenting opinions. Dissent is a form of service given to you for free. It will widen your perspective. If handled maturely, it will bring out the best in you as a public servant.

Sa katapusan, gusto nako ipaabot ang akong pakigduyog ug ambit sa bug-at ug subo nga mga pagbati niadtong mga wala nagmadaugon sa milabay nga piniliay.

Maanindot nga mapatidlum ang mga pagbati ug mapamalandongan ang mensahe nga ipadayag sa Ginoo kaninyo. Hinaut nga magpabilin ang inyong kasibot sa pag-alagad sa katawhan sa laing paagi.

Uban sa inyong mga dumadapig nga sincero nga naghago, mibisita sa mga kabalayan ug bisan ug napagaw na ang mga tingog, nagpabilin nga milanog ang usa lamang ka pangandoy – hatagi kami ug mga tawo nga kanamo andam moserbisyo, mga pangulo nga magpabalik sa among pagsalig sa atong gobyerno.

Uban sa atong mga pag-ampo ug sa dili mapalong nga paglaum, maghiusa kita sa pagpanaw isip usa ka sinodo nga Simbahan!

Ang Diyos manalangin kaninyo ug mag-amping kaninyo sa kanunay. Amen!

+RAUL B. DAEL, D.D.
Obispo sa Tandag

Your perspective matters! Leave a comment below and let us know what you think. We welcome diverse viewpoints and encourage respectful discussions. Don't hesitate to share your ideas or engage with others.

Search MindaNews

Share this MindaNews story
[custom_social_share]
Send us Feedback