WebClick Tracer

OUR MARAWI: Good night world.

05beautifulmarawi
Downtown Marawi City one sunny afternoon circa 2004, before all the devastation due to the fires and the aerial bombings no thanks to the still ongoing skirmishes between government forces and the Maute Group that caused the evacuation of most of the city’s population. MindaNews photo by BOBBY TIMONERA

ELIN ANISHA GURO’s note: I wrote the English part below in Melbourne, Australia while watching a video of Marawi City burning on June 5, 2017. The Meranaw translation is from a Meranaw scholar and professor of ethnomusicology who pioneered the introduction of kulintang music to North America and Japan, Joe Usopay Hamdag Cadar based in Seattle, Washington. The Tagalog version is written by poet, actor, and Palanca playwright awardee  Taal Talahiib Reyes/Antonio Victor L. Reyes in Quezon City, Philippines. Translation in Bahasa and Tausug by author Neldy Jolo, a Tausug son of Marawi based in Malaysia now. The Pangasinan translation is by award-winning poet Melchor Espeleta Orpilla. The Ilonggo version is written by Allan Tarawi, a Meranaw from Binidayan based in Capiz. The Italian version is by Italian vexillologist Paolo Paddeu. The Japanese version is by an anonymous poet.   

Good night world.

Good night world. And my beloved Marawi City profusely burns, like a sacrificial woman offered to the monster. This time, it is not to save the city from the monster. She burns that men’s lust for war and destruction might be satisfied at the expense of the city. Her children watch her being torched, unable to douse off the fire from her as the crescendoing war drums reverberate throughout the place, heralding her funeral pyre.

Burn now my beloved city. You were chosen to be the bride of fire by men whose only common denominator is their desire for your ashes. If you must be ablaze, then burn brightly that your conflagration may demonstrate to those who had wanted your devastation what awaits them in hell. But from your ashes, you shall rise. Like the Phoenix, you will be reborn from your ashes to a new Marawi. Or to your old glory—Dansalan. Though broken, betrayed, and bleeding, you will overcome all of these to be with the loving embrace of your sons and daughters. There is no greater, more sublime, and more powerful love than the love of a mother for her children.

You will rise my beloved city. Your true sons and daughters and your adopted children await you. Those who have set you on fire will one day rue that they were ever on the wrong side of your story. 

(MindaViews is the opinion section of MindaNews. Our Marawi is open to anyone who wishes to share his/her thoughts on what is happening in Marawi City, the country’s lone Islamic City. ELIN ANISHA “El Anisha” GURO of Marawi City is Director of  Mindanao State University Press and Information Office, on study leave while finishing her PhD at the School of Culture and Communication, University of Melbourne in Australia. She finished her MA-Media Studies at the New School, New York City as a Fulbright Scholar. She posted this piece on her Facebook wall at 1:40 a.m. on June 6. MindaNews sought and was granted permission to repost this)

elanisha 1

Italian Version

Buonanotte Mondo.
Buonanotte mondo, la mia amata
Marawi brucia intensamente
poiche’ la cupidigia umana per
guerra e distruzione possa essere
siddisfatta a spese della citta’.
I suoi bambini inermi la osservano
bruciare ,incapaci di liberarla dalle
fiamme che la avvolgono mentre il
riverbero dei tamburi di guerra
attraverso ogni luogo annunciando
ii suo funerale .

Ora brucia la mia amata citta’ .
Sei stata scelta per essere sposa
del fuoco da uomini il cui unico
comune denominatore e’ quello del
desiderio di vedere le tue ceneri.

Se Devi essere in fiamme allora
brucia intensamente affinche’ la
La tua conflagrazione possa
mostrare a coloro che vogliono la
tua devastazione cosa Ii attenda
all’inferno. Ma dalle tue ceneri
risorgerai. Come la Fenice, tu
rinascerai dalle tue ceneri ad una
nuova Marawi. 0 alla nostra
vecchia gloria —Dansalan.
Attraverso tradimenti , e
spargimenti di sangue supererai
tutto questo con l’amoroso
abbraccio dei tuoi figli e figlie. Non
vi e’ cosa piu ‘grande, piu ‘sublime,
e non vi e’ amore piu’ potente
dell’amore di una madre per i
propri figli.
Tu risorgerai mia amata citta ‘. I
tuoi veri figli e figli ed I tuoi figli
adottivi ti attendono.
Coloro che ti hanno messa

a fuoco un giorno capiranno che
saranno sempre dal lato opposto
della tua storia.

El Anisha
Translation by Paolo Paddeau

Japanese Version[1]

世界よ、おやすみなさい。怪物に生け贄として捧げられ女のように、私の愛するマラウィの町が燃え盛る。怪物から町を救うためではない。男たちの戦争と破戒への欲望を満たすために町が犠牲になっているのだ。彼女が炎に包まれても、戦いの太鼓の響きが次第にあたりすべてを覆い、子供たちは消し止めることができない。死の予告だ。

私の愛する町を焼やすがいい。灰にするためだけに集まった男たちに選ばれたのだ。どうせ燃えるのなら、目映いほど燃えてやれ。お前を破戒した者たちが地獄で出会う光景を見せつけるために。灰になっても、おまえは立ち上がる。不死鳥のように息を吹き返し、新しいマラウィが生まれる。古に光り輝いたダンサランかもしれない。破戒され、裏切られ、血を流していても、すべてを乗り切り、子供たちの優しい抱擁に出会うだろう。母の子への愛ほど、偉大で、崇高で、力強い愛はない。

愛する町よ、あなたは立ち上がる。あなたが生んだ子供たちも、受入れた子供たちもその日を待っている。火を放った者たちは、いつか後悔するだろう。自分たちが永遠に負の歴史として刻まれることを。

Pangasinan Version

Masanton labi talba. Say pinablik a siudad na Marawi ët manalipáto’d pakákapoúl to, a singa biin imbagat ëd olímaw. Diad sayan bëkta, aliwan pian ilaban so siudad ëd olímaw. Sikato’y napópoulán pian napërá’y panpigpiglët na saray totoo’d bakal tan dësyang a sayan siudad so talagdananën da. Banbantayan na saray anak to lëga’y pamopoul ëd sikato, ya ag dan balut nayaria’y mangërëp ëd apuy a manguulam ëd sikato diad pëglëy na mangkásil lan mangkásil a danogdog na saray salibaw na bakal a manal-alingag ëd saman a lugar, a mangibanbando’d ponpon to. Balap, naulam ka pinablin siudad ko. Apili kan nobia na apuy na saray totoon say saksakey a gëtma ra labat ët say panpirawat da’d dapul mo. Ët no nëpëg kan ondayabdab, ondalang ka sirin na marlang pian say ingkaulam mo so mangibawag ëd saray manpirawat na pakadëral mo no anto’y nasabi ra’d impierno. Bang diad saray dapúl mo ombangon ka. Singa say Finex, onolin iyanak ka manlapud saray dapúl mo tan magmaliw a balon Marawi. Odino diad daan mon ingkabantog – Dansalan. Anggan binëyak, pinaonúng tan mandala ka, nalabsanan mo ‘ra ‘yan amin pian makapawil ka lamët ëd diking na saray maaron ának mo. Anggapu’y lalon matalona , lalon matalonggaring tan lalon makapanyari nën say panangaro na ina ëd saray ának to. Ombangon ka naani pinablin siudad ko. Saray matuan ának mo tan saray tinagibim iran ának alagarën da ka. Onsabi’y agëw a saray amoúl ëd sika ët onërmën ira lapud wala ‘ra’d sobág a pagpag na awarán mo.

June 11, 2017

Translation in Ilonggo

Maayong Gab-i Kalibotan
Nagadabadaba ang ginahigugmang Dakbanwa sang Marawi
Pareho sang halad nga lin-ay, sadto sa Higanteng Halitan,
Indi siya halad,
biktima siya,

Nagadabadaba siya, ginadilapan sang mga dila sang kalayo,
sang mga makawat kag sakon nga giyera,
Ginataw-aw siya sang iya mga anak, wala sila mahimo,
Natakpan sang lagabog sang tambol sang giyera ang ila kawsa, mga luha nga naapa sa kasubo kag kaakig.
Balingaso, Ginahigugmang Banwa, samtang nagaharakhak silang ngahamdum sa imo mga abo
Padakua imo kaingit
pabangison mo imo dabadaba, para dayun mahibal-an nila ila pakadtoan nga dagat sang kalayo.
Balingaso, Hinigugmang Banwa,
Kag sa imo abo, magbangon ka, tindog liwat.
Pareho sang pispis nga Phoenix, ipanganak ang Bag-ong Marawi
O ang sadtong katahum – Dansalan,
Bisan Ikaw ginluiban, dinugmok, hinalitan, wala’y duhaduha nga liwat ka hakuson sa palangga nga mga anak kag liwat ipabugal ang tagipusoon sang Halangdon nga Iloy.

Magbangon ka, Ginigugmang Banwa.
Mahulat kami nga imo mga anak kag adtong mga ilo nga imo pinalangga kag ginalila.
Silang nagdugmok sa imo, maabot ang tion maghinulsol sila…indi sila nagpamati kag nagintindi sa estorya sang imo kasingkasing…

Ginsulat ni El Anisha.
Libre nga pagsaylo sa Ilonggo ni Allan Tarawi
9 Hunyo 2017
Taga Binidayan sa Capiz

Translation in Tausug by Neldy Jolo

Salam karum kaymu dunya. Iban daira Marawiku kalasahan sangat in kapanas, biya’ sin babai kiyurban pa agasi. Waktu ini, bukunna magsalamat sin daira ini dayng ha agasi. Nasunug siya sin napsu sin manusiya’ ha bunu’ iban panglaraki marayi amun makahulak kanila in hinangun ha katungud sin daira.

In manga anak imaatud sin pagsunug kaniya, di’ makapudda’ sin kayu sabab tingug sin gandang bunu’ kimakatingug ha kalingkal sin hula’, nagtitipun kayu sin pagkubulan kaniya.

Lagablabna kaw dairaku. Napi’ kaw mahinang pangantin sin kayu sin manga manusiya’ wayi dugayng kamulakaban amuin abumu. Bang bat subay kaw sunugun, na lagana kaw masawa bat in lagablabmu kakitaan sin mabaya’ ha kajuljanaan timatagad kanila ha nalka’.

Sagawa’ dayng ha abumu, makabangun kaw. Biya’ Jantayu, hipagbata’ kaw magbalik dayng ha abumu pa Marawi ba’gu. Atawa pa kagamilanganmu tagna’ — Dansalan. Misan kiyasakitan, hiyayanat, nagdugu’, kalabayanmura katan ini madtu pagulgulan kasi sin manga anakmu.

Makabangun kaw dairaku kalasahan. In manga luggiya’ anakmu iban sin anakmu tili’mu timatagad kaymu. In sila simunug kaymu ha susungun magsusunda sin in sila bakas ha pihak kalawngan sin kissa kaymu.

Siyalinbahasa dayng ha Anggalis, sulatan hi Kaka’ El Anisha pasal sin bunu’ ha Daira Marawi.

7 Jun 2017
Kota Kinabalu

Bahasa translation by Neldy Jolo

Selamat malam dunia. Dan Kota Marawiku tercinta yang terbakar sedalam-dalamnya, seperti seorang wanita korban yang ditawarkan kepada raksasa.

Kali ini, bukan untuk menyelamatkan kota dari raksasa. Dia merangsang nafsu jantan untuk peperangan dan kemusnahan yang mungkin memuaskan mereka dengan mengorbankan kota ini.

Anak-anaknya menontonnya sedang dibakar, tidak dapat memadamkan api darinya sedang jeritan gendang perang bergema di seluruh kota, sebagai bentara unggunan kayu api pengebumiannya.

Menyalalah kotaku tercinta. Kau telah dipilih untuk menjadi pengantin api para lelaki yang hanya sama berhasrat meraih abumu.

Jika kau perlu dibakar, menyalalah seterangnya, kebakaranmu mungkin menunjukkan kepada manusia yang inginkan kemusnahanmu, menunggu mereka di neraka.

Tetapi dari abumu, kau akan bangkit. Seperti Jentayu, kau akan dilahirkan semula dari abumu kepada kota Marawi baru. Atau kepada kegemilangan asalmu — Dansalan.

Walaupun kecewa, dikhianati, dan berdarah, kau akan mengatasi semua ini untuk bersama dengan pelukan yang penuh kasih dari anak-anakmu.

Tidak ada yang lebih agung, lebih mulia, dan cinta yang lebih berkuasa daripada kasih seorang ibu demi anak-anaknya. Kau akan bangkit kotaku tercint. Anak kandungmu dan anak-anak angkatmu sedang menantimu.

Mereka yang telah meletakkanmu di atas api, satu hari nanti akan menyesali bahawa mereka pernah berada di pihak yang salah tentang kisahmu.

Terjemahan dari prosa Inggeris, Kakak El Anisha, tentang kisah perang di Kota Marawi, Mindanao.

MARAWI NA DANSALAN

Adaw na pagida ka Doniya.
Na so Bandar a binolawan
A bitowan sa Marawi
Na na adaw peketotong,
Aydawww peketotong!
Ka isen o daragadong
A maradika tiotong
Ka sakot ko maladegao.

Ah na ogaid na giya-i
Na kena a ba so sakot
A rending o Bandar aken
Sa di makan o maladegao.

Na inao Bandar aken
A miyararab mitotong
Ka a’n kon o kalo-kalo
A so mabaya mbinasa
A mabagani i lalag
Na a’n kon maoso-osog
Apiya pen seka pen
Inao Bandar aken
I mimbaloy a itagon.

Ino di pakaranon
A maregen pagimanan
I so moriatao Ngka
Na baden makakalalangkao
A goraok lalis iran
Sa kapeketotoang Ka;
Da a kibono iran
Ko maladegao a apoy;
Na lomaginding so tambor mabagani
Na domalendeg a ambeg
Ka pekalangkapen iyan
So maradika Ginawa!

Na den pagapoy ka
Sitaya Bandar aken.
Ka seka i miyatindos
A sasalamen a kawing
O salindegao a apoy
O manga tao
A aya ndoronan iran
A kadiyat amal iran
Na na inao na
Mbeloy ka a ombi.

Na opama o ba okor
So kambeloy ngka a ombi
Ah na na pangodaya ka tootong
Ka a’n matatanto sa dar
A go iran kamasa-i
A kapeketotong Ka
Na apoy a lomaslas
Aya kiran penayao
Sa randangan a kendodan.

Ayna-o ina-o na kagiya a ombi Ka den
Na bata den ketademi
Si Paramata Bantogen
A so kiapatay niyan
Ka inindepata iran
O langon a magi-inged
A pagtao a go dato;
Na lomayog so lakitan
A madaman sa tig iyan
“Hey, Giyanan so Bantogen!”

Na miyagisarao so tao
Ka kiyato-osan iran
A kiyambaba-an iran
So Paramata Bantogen;
Na somong siran sa langit
Ka ro-o iran maakol
A mikasoy so niyawa
I Paramata Bantogen.
Na maoyag so Bantogen
Na mabangon a Bembaran
A andang a mindamedag.

Ao na so Bandar a Marawi|
A piakateya aken
Na isen ka i Bantogen
A mbowat so bangkay Ngka
Na pangondaya Ka meto
Sa malawad a to o Ka
A salimbago marayag.

Na amay ka aya toman
Na tomo a mbelinganan so
Andang a lano o Ka
A bitoowan sa
DANSALAN.

Inao Bandar aken
Na apiya pen ba toman
A seka so miyarasay
Ka lipo, inakal, piyali-an
Na pekabeger Ka mambo
Ka so moriatao Ngka
Na palaya siran nggekes
Ka ranon, rinao,gegao go kadali
Ko Sarimanok Bantogen
A bitoowan sa DANSALAN!
Na adaw na Bandar aken
A biobolawan ko sa dar
Na benar pembangon Ka
A pasandalan DANSALAN.
Ka seka i nanayaon
O nggibo-nggibo pengginged.
Ah na ino so madosa-an
A tomiotong Reka
Na matey o maga-an bo
Na lemba on so kasendit
Ko totoolan ko MARAWI.

~ Original was authored in English by El Anisha.
~ Loose Maranao translation by Usopay Hamdag Cadar
06/06/2017, Seattle

Magandang Gabi Daigdig.

Nagliliyab ang Sinisintang Lunsod ng Marawi.
Tulad baga siya ng dalagang-alay, noon sa mga Dambuhalang Mananalanta… hindi siya
alay,
siya ay biktima.

Nagliliyab siya, Tinutupok siya ng mga dila ng apoy
ng takaw at kasakiman ng digmaan.
Minamasdan siya ng kanyang mga anak, wala silang magawa. Natabunan ng dagundong ng tambol
ng digman ang kanilang mga hinaing, mga luhang pinipi ng lungkot at galit.
Magliyab, Sinisintang Lunsod,
habang humahalakhak silang nagnasa sa iyong abo. Patindiin mo iyong init, pabangisin mo ang lagablab, nang sa ganun alam na nila ang paroroonan nilang naglalagablab na dagat.

Magliyab, Sinisintang Lunsod,
At sa iyong abo, babangon ka, muling tatayo.
Tulad ng ibong Phoenix, isisilang ang Bagong Marawi
o ang dating kabigha-bighaning – Dansalan.
Ganun ma’t ikaw ay pinagtaksilan, dinurog, sinalanta, walang maliw na muli kang aakapin ng nagmamahal mong mga anak at muling ibabantayog
ang puso ng Ulirang Ina.

Babangon ka, Sintang Lunsod.
Maghihintay kaming iyong mga anak at yaong
mga ulilang iyong minahal at inampon.
Silang tumupok sa iyo, darating ang araw
magsisisi sila… hindi nila pinakinggan at inunawa ang kwento ng iyong puso…

Sinulat ni El Anisha.
Malayang pagsasalin sa Pilipino ni Taal Talahiib
Aka AntonioVictor”Icktoy”L. Reyes
6 Hunyo 2017

[1] Anonymous author.

Your perspective matters! Leave a comment below and let us know what you think. We welcome diverse viewpoints and encourage respectful discussions. Don't hesitate to share your ideas or engage with others.

Search MindaNews

Share this MindaNews story
[custom_social_share]
Send us Feedback